Kişisel Veri Politikamız

KİŞİSEL VERİ POLİTİKAMIZ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden TEKİNOĞULLARI EĞİTİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ  (işbu politikada Şirket olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, Şirketin müşteri/öğrenci ve http://atahanogrenciyurdu.com internet sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Şirketimiz, verdiği hizmetler ile http://atahanogrenciyurdu.com web sitesi üzerinden yapılan başvuru ve kullanımlar sırasında edindiği kişisel verileri, müşteri/öğrencilerinin görüşmeler sırasında kendi rızası ile beyan ettiği verileri, yine mail yoluyla şirket ile iletişim kurulması için beyan edilen kişisel verileri ve telefon ile şirketi aramak suretiyle daha sonra iletişim kurulması adına verilen kişisel verileri müşteri ve kullanıcılarının izni olmadan 3. şahıs ve kişilerle paylaşmamayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder. 

1- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması 

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, kayıt-satış noktaları, satış ve hizmet sonrası destek birimleri, iletişim ve çağrı birimlerimiz, e-mail ve diğer elektronik yollar ve http://atahanogrenciyurdu.com internet sitesine yaptığınız başvuru ile olası bağlı şirketlerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz vasıtası ile beyana dayalı olarak, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak (fiziken ya da e posta yolu ile) toplanabilir. 

Tarafınıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, tarafınızın izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak onayınız olmaksızın kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere kanuni veya bürokratik sebeplerle, kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ve ihtilaf halinde yargı mercileri ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi, tarafınızla iletişim kurabilmek, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek, müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, söz konusu sözleşmenin ifası ve hakkın tesisi, yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Tarafınıza ait kişisel verileriniz, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketimize bağlı satış/hizmet sonrası destek birimleri, kayıt ve satış noktalarımız, iletişim ve çağrı birimlerimiz, gerektiği hallerde anlaşmalı hukuk büromuz, bağlı şube ve bağlı şirketlerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz, tüm hizmet sağlayıcılar ve üreticilere aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı yapılması sırasında oluşabilecek hak ihlallerini önlemek için Şirket tarafından gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden şirket sorumlu değildir.

Şirketimiz gerekli izinler ve şartlar sağlanması halinde özel okul ve özel dershane açmak-işletmek, öğrenci yurt ve evi açmak-işletmek-işlettirmek-devretmek-devralmak-kiralamak-kiraya vermek hizmetlerini vermektedir. Bu hizmetler kapsamında alım, satım, kiralama, ihracat ve yatırım işlemleri yapılabilmektedir. Bu sebeple Şirketimiz ve şirketimize bağlı olası şubeler, satış ve hizmet sonrası destek birimleri, kayıt ve satış noktalarımız ile bağlı şubeleri, iletişim ve çağrı birimleri size daha iyi hizmet verebilmek adına gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, danışman ve personeller, hukuk bürosu, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, ulaşım hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşabilir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin şirketimizce ilgili mercilerle paylaşılması yasal zorunluluktur.

2- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde sayılan amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimize bağlı olası şubeler, satış ve hizmet sonrası destek birimleri, kayıt ve satış noktalarımız, iletişim ve çağrı birimlerimiz ile bağlı şubeleri tarafından, tarafınıza vermeyi taahhüt ettiğimiz hizmetin yasal olarak sunulabilmesi ve tarafınızca ilgili ürün ve hizmete ilişkin haklarınızı kullanabilmeniz ve tüm kurum ve kuruluşların yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeple işlenen kişisel verileriniz ayrıca işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde belirtilen yöntem ve amaçlarla ve belirtilen kişi ve kurumlarla da paylaşılabilir.

6698 sayılı KVKK’nın 4. maddesi uyarınca şirketin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için tarafınızın şirket ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

3- Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi şirketimize başvurarak;

  1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  5. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, şirketimizin Kazımdirik Mah. 364/11 Sok. Özel Atahan Kız Öğrenci Yurdu Sit. No:4/101 Bornova/İZMİR adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da şirketimizin tekinogullariegitim@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP)  adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir. Kişisel veri sahibi talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

Kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30(otuz) gün içinde şirketimizce incelenerek kişisel veri sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacı ile hazırlanmış olup, şirketimiz ve şirketimize bağlı yurtiçi şubeler, satış ve hizmet sonrası destek birimleri, kayıt ve satış noktalarımız, iletişim ve çağrı birimlerimiz ile bağlı şubelerinin taraf olduğu tüm sözleşme ve işlemlerin ayrılmaz bir parçasıdır.